Animated film"Pietas - Princess of the storks"


In 2004, at the invitation of comic artist Aleksandar Sotirovski, 
for the needs of the animated film 
"PIETAS - Princess of the Storks"
 I made these drawings.
 
Technique: Watercolor, pencil and marker

 

Во 2004 година на покана на стрип цртачот Александар Сотировски,
за потребите на  анимираниот филм
"ПИЕТАС - Принцеза на штрковите" 
 ги изработив овие цртежи. 
Техника: Акварел, молив и фломастер

Exteriors, interiors, accessories and costumes ...
 Екстериери, ентериери,  реквизити и костими...

Trailer / Трајлер
No comments:

Post a Comment