Еxhibition of paintings and sculptures „The Master“ 2010 show room "Magaza" - Bitola

In 2010, I made my third 
solo exhibition of paintings and sculptures
 "The Master"

Во 2010 година ја направив мојата трета
самостојна изложба на слики и скулптури
"Учителот" 
Design invitation for the exhibition: architect  Zoran Nikolovski
 Дизајн на покана за изложба: арх.Зоран Николовски


Triptych: "The Mancha Knight" - according to M. De Cervantes
Триптих: "Витезот од Манча" -  според M. Де Сервантес
Don Quixote - The Knight of Mancha
 Дон Кихот - Витезот од Манча


"Flowers" - according to her ... 
(80 x 55 oil on canvas)
"Цвеќе" - според неа...
(80 x 55 масло на платно)
"Demon 1" - according to MJ Lermontov
(80 x 55 oil on canvas)
"Демонот 1" - според М.Ј.Лермонтов
(80 x 55 масло на платно) 
"Autumn" - according to I. Andric
(60 x 40 oil on canvas) 
"Есен" - според И. Андриќ
 (60 x 40 масло на платно)
 "The Raven" - according to E.A. Po
(70 x 40 oil on canvas)
"Гавранот" - според Е.А. По
 (70 x 40 масло на платно)

 "Love" - according to O. Born
 (70 x 40 oil on canvas)

"Љубов" - според О. Роден
 (70 x 40 масло на платно)

"Misa in H-mol" - according to J.S.Bah
(70 x 40 oil on canvas)
 

"Миса во Х-мол" - според Ј.С.Бах
 (70 x 40 масло на платно)

"I do not know which way to catch him," according to me
(70 x 40 oil on canvas)

"Не знам кој пат да го фатам" - според мене
 (70 x 40 масло на платно)

"Nocturnal 1" - according to F. Schopen
(70 x 50 oil on canvas)

"Ноктурно 1" - според Ф.Шопен
 (70 x 50 масло на платно) 
 "Nocturnal 2" - according to F. Schopen 
 (70 x 50 oil on canvas)
"Ноктурно 2" - според Ф.Шопен
 (70 x 50 масло на платно)

"Orchard" - according to R.M. Rilke
(60 x 50 oil on canvas)

"Овоштарник" - според Р.М. Рилке
 (60 x 50 масло на платно)
 
 "Pastoral" - according to L.V. Betoven
 (85 x 50 oil on canvas)

"Пасторала" - според Л.В.Бетовен
 (85 x 50 масло на платно) 
"The last day of death convicted" - according to V. Igo 
 (85 x 50 oil on canvas)
"Последниот ден на смрт осудениот" - според В. Иго
 (85 x 50 масло на платно) "The Inquisitor ..." - according to FM Dostoevsky 
  (85 x 50 oil on canvas)
"Инквизиторот..." - според Ф.М.Достоевски
 (85 x 50 масло на платно)

 "Demon 2" - according to M.J. Lermontov
 (65 x 50 oil on canvas)

"Демонот 2" - според М.Ј.Лермонтов
 (65 x 50 масло на платно)

No comments:

Post a Comment