Еxhibition of paintings „Lunar sonata“ 1997 Yeni Mosque - Bitola


In 1997, I made my first 
solo exhibition of paintings 
"Moonlight Sonata" 
These were pictures which (mainly) 
were made as a student of 
Faculty of Architecture in Skopje.Во 1997 година ја направив мојата прва
самостојна изложба на слики
"Месечева соната" 
Тоа беа слики кој (воглавно)
беа направени како студент на
Архитектонскиот факултет во Скопје.
Congratulations ...
    Ај, честито...


 With my dad
 Со татко ми
"According to Salvador Dali"
60 x 50 (oil on canvas)
 "Според Салвадор Дали"
60 x 50 (масло на платно)

 "Roses" 
50 x 50 (watercolor)
 "Рози"
50 x 50 (акварел)


"Last winter" 
60 x 50 (watercolor and white tempera)
 "Последна зима"
60 x 50 (акварел и бела темпера)


"On the palm"
65 x 50 (watercolor)

 "На дланка"
 65 x 50 (акварел)


 "Russian winter" 
80 x 35 (watercolor and white tempera)
"Руска зима"
80 x 35 (акварел и бела темпера) 

 
 "Late fall" 
55 x 35 (watercolor and black shower)
 "Доцна есен"
55 x 35 (акварел и црн туш)


 "For her..." 
70 x 45 (watercolor and white tempera)
 "За неа..."
70 x 45 (акварел и бела темпера) "Bride" 
70 x 45 (watercolor and white tempera)
"Невестата"
70 x 45 (акварел и бела темпера)  "Self-portrait" 
30 x 25 (sepia charcoal)
"Автопортрет"
30 x 25 (сепија јаглен) No comments:

Post a Comment